دپارتمان پژوهش های دانشجویی

تجزیه و تحلیل های آماری برای پایان نامه، مقالات و یا طرح های پژوهشی به عنوان یک فعالیت فنی و تخصصی به شمار می رود. تحلیل داده ها نیاز به تخصص و تجربه فراوان در زمینه روش تحقیق و روشهای آماری دارد. با توجه به نکات عنوان شده دپارتمان پژوهش های آماری از سال ۱۳۸۳ با همکاری پژوهشگران خود در رشته های آمار نظری یا آمار اقتصادی و اجتماعی فعالیت های خود را آغاز کرد. پایبندی به استفاده از داده های حقیقی، کیفیت و پاسخ گویی به موقع، سرلوحه همیشگی این دپارتمان بوده و همواره در پی جلب اعتماد متقاضیان بوده است.

 

خدمات ما در حوزه پژوهش های آماری عبارتست از:

 

– مدیریت و اجرای طرح های میدانی پرسشگری شامل:

       تعیین حجم نمونه

        آماده سازی طرح های فنی نمونه گیری

      طراحی پرسشنامه

      اجرای طرح فنی نمونه گیری و جمع آوری داده ها در تحقیقات میدانی

      ورود داده ها و تحلیل پرسشنامه ها و ارائه گزارش های فنی

 

– انجام سفارشات تجزیه و تحلیل آماری داده های آماری بدست آمده از پرسشنامه، اطلاعات حاصل از آزمایشات و تحقیقات علمی و آنالیز آماری آنها

 

– اجرای انواع آزمونها و روشهای آماری (اعم از آزمونهای پارامتری و ناپارامتریک) شامل: روشهای آماری توصیفی- ترسیم نمودارها ، روشهای استنباطی در آمار، آزمون فرضیه های پایان نامه یا تحقیق، مدل سازی معادلات ساختاری و برازش مدل مفهومی، تحلیل سلسله مراتبی یا AHP، اقتصاد سنجی، داده کاوی یا data mining و . . . با استفاده از نرم افزارهای آماری زیر:     Spss، Lisrel، Amos، Eviews، R، Smart Pls، Minitab، Sas، Expert Choice

– انجام اصلاحات احتمالی اساتید راهنما و مشاور

– ارائه راهنمایی- مشاوره و آموزش تلفنی در زمینه

– کار با نرم افزارهای تحلیل آماری، آموزش تحلیل آماری

– طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت داده وبی

– مدل سازی های سری زمانی در اقتصاد سنجی با نرم افزار Eviews

– برگزاری دروه های آموزش نرم افزار

 

با پشتوانه بیش از 17سال تجربه و تخصص تحلیلگران خود، این خدمات را به نهادهای دولتی و شخصیت های حقوقی و شهرداریها، محققان و پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور، و دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور، ارائه خواهیم نمود.