دپارتمان آمار صنعتی

افزایش روز افزون کاربرد استدلال­های آماری در تمامی رشته های مهندسی، اهمیت استفاده از اصول و تکنیک های پایه ای تحلیل آماری در اکثر زمینه های علمی و حرفه ای را ضروری می سازد. آمار صنعتی با ایجاد اطلاعات معتبر سعی بر آن دارد محصولات صنعتی در مراحل تحقیق، توسعه و تولید از کیفیت خوبی برخوردار باشند. این اطلاعات مدیران صنعتی را در اتخاذ تصمیمات درست یاری می نماید. در محصولات صنعتی تغییرات باید برای بهبود و افزایش کیفیت تحت کنترل قرار گرفته و کاهش یابد. دپارتمان آمار صنعتی گروه آمار پژوه با بکارگیری ابزارهای متنوع ذیل و تجربیات ارزشمند خود صنعتگران و موسسات تحقیقات صنعتی را برای رسیدن به این منظور باری نماید.

 

کنترل فرایند آماری

 

طراحی و تحلیل آزمایش ها (DOE)

 

تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی