مراحل اجرایی فرآیند طراحی و تحلیل آزمایش ها

منظور از طرح آماری آزمایشها، طرح­ریزی فرآیندی است که دادههایی مناسب را که بتوان با روشهای آماری تحلیل کرد، جمع آوری و استنتاجهای معتبر و عینی بدست آورد. در این نوشته با مراحل اجرایی طرح آزمایش آشنا خواهید شد.

چشم انداز تاریخی طراحی آزمایش (doe)

در سالهای اخیر در ایالات متحده توجه زیادی به طرح آزمایش شده است، زیرا دیده شده است که در بسیاری از کشفیات صنعتی عامل مهمی در موفقیت رقابتی همکاران، استفاده از طرح آزمایش است.