فلسفه دکتر ادواردز دمینگ در اجرای برنامه­ های بهبود کیفیت و بهره­ وری

فلسفه دکتر دمینگ که در ۱۴ نکته مدیریتی او خلاصه شده است یکی از عامل­هایی است که باعث موفقیت صنعتی ژاپن گردیده و هنوز هم به عنوان کاتالیزوری در راستای فعالیت­های بهبود کیفیت و بهره وری نقش ایفا می­کند.